Általános Szerződési Feltételek (ÁFSZ):

Szolgáltató neve: Szűcs Zoltán Szabolcs egyéni vállalkozó

Székhely: 5600. Békéscsaba, Gyóni Géza 9. 4/38.

Adószám: 67665699-1-24

Nyilvántartási szám: 50572782

Elérhetőség: https://arrowshop.hu/

Telefonszám:06-30-971-3634

Adatkezelés nyilvántartási száma: Folyamatban.

 

Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya:

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásra, és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozás.

 

 1. Meghatározások:

1.1. Honlap: https://arrowshop.hu/

1.2. Fogyasztó, Vevő: magánszemély, aki termékeket vásárol vagy beleegyezik a vásárlásba az eladónál magáncélokra

1.3. Eladó: Szűcs Zoltán Szabolcs egyéni vállalkozó

1.4. Termék: minden olyan termék, amely a honlap kínálatában elérhető

1.5. Általános szerződési feltételek: ÁFSZ

1.6. Megrendelés: a Vevő által webshopon keresztül leadott megrendelés

1.7. Vételár: amelyet a Vevőnek kell fizetnie a termékért az Eladónak

 

 1. Általános rendelkezések:

2.1. Az alábbiakban Ön és az Eladó között létrejött jogi megállapodás feltételei olvashatók, amelyek mindkét fél számára kötelező érvényűek. A weboldal elérésével, böngészésével vagy használatával, Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette, és magára nézve kötelezőnek fogadja el ezen feltételeket. Amennyiben nem fogadja el ezen ÁSZF-t, kérjük ne használja a honlapot.

2.2. Az Eladó jogosult jelen általános üzleti feltételeket jövőre vonatkozó hatállyal módosítani. A módosítások akkor lesznek hatályosak, amikor az általános szerződési feltételek módosult formájukban bárki számára hozzáférhető módon felkerülnek a honlapra.

Megrendelésre az érvényben lévő ÁSZF vonatkozik.

 

 1. A szerződés létrejötte, megrendelés:

3.1. A honlapon található információk, adatok, árak nem képeznek jogilag kötelező szerződéses ajánlatot. A rendelés megtétele a https://arrowshop.hu/ weboldalon keresztül történik.

3.2. A termék szolgáltatásának ideje 1 héttől.

 

 1. Ár:

Érvényes vételár a megrendelés pillanatában a honlapon szereplő termékár. Áraink bruttó árak, Általános Forgalmi Adó tartalommal nem rendelkeznek.

 

 1. Fizetés:

5.1. Fizetés utánvétellel:

A megrendelés kifizetése ilyenkor az áru kézbesítésekor történik.

 

 

 

5.2. Előreutalással:

a., A Vevő a teljes vételárat a megrendelés után átutalja az Eladó MKB Banknál vezetett 10300002-10704065-49010018. számú bankszámlájára. Az ilyen megrendelést, akkor tekinti kifizetettnek az Eladó, ha a vételár teljes összege a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül visszavonhatatlanul beérkezik az Eladó bankszámlájára.

b., Ha az ellenérték 8 munkanapon belül nem érkezik meg, a megrendelést az Eladó semmisnek tekintheti. Ha a Vevő az átutalást már elindította, de nem várható, hogy az időben beérkezik, haladéktalanul jeleznie kell azt az Eladó felé a banki igazolás csatolásával együtt.

c., Ha az 5.2.b. pont alapján a Vevő megrendelését az Eladó semmisnek tekinti, de a vételár a későbbiekben mégis megérkezik az Eladó bankszámlájára, akkor az Eladó vagy helyreállítja a megrendelést, vagy amennyiben ez nem áll módjában, úgy haladéktalanul visszautalja a beérkezett vételárat a Vevő részére. Vevő tudomásul veszi, hogy ezzel összefüggésben Eladónak további felelőssége nincs.

 

 1. Teljesítés:

6.1. Postai Feladás:

A Foxpost Zrt. aktuális díjtáblázata szerint történik a feladás. Megbeszélés alapján utánvétellel, vagy előre utalással. A Vevő átvételkor ellenőrzi a Termék állapotát és mennyiségét, és átvételkor azonnal tájékoztatja a posta képviselőjét bármely hiányzó, vagy megrongálódott termékről. Az Eladó nem felelős semmilyen hiányzó vagy megrongálódott Termékért, ha az nincs feltüntetve az átvételi elismervényen. A Vevő írásbeli megjegyzésének hiánya az átvételi elismervényen úgy tekintendő, hogy a teljes megrendelés a szerződésnek megfelelő állapotban kézbesítve lett.

6.2. Ingyenes szállítást a Magyar Posta Zrt.-vel végezzük, aktuális díjtáblázata szerint történik a feladás ajánlott levélként.

 

6.2. Szállítás:

Foxtpost Zrt. házhoz szállítással, vagy ajánlott levélként a Magyar Posta Zrt-n keresztül.

 

 1. Szavatossági kötelezettség:

7.1. A vásárolt termékek szavatossági idejének kezdete a vásárlás napja. A vásárlás napjának az a nap tekintendő, amikor a Vevő a megrendelt árut átvette.

7.2. A szavatossági igény érvényesítésével és a szerződésszerű állapot helyreállításával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.

7.3. A nem rendeltetésszerűen használt termékre szavatossági kötelezettség nem vonatkozik.

7.4. Az Eladó a szavatossági időben kizárólag a vele kapcsolatban álló vásárló (Vevő) felé köteles helyt állni. A jogosultság bizonyítására a Vevő köteles az eredeti – vásárláskor kiállított – számlát bemutatni. A számla hiánya jogvesztő a Vevőre nézve.

7.5. Hibás termék esetén a Vevő köteles a hiba felismerését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül az Eladó felé jelezni a hibát. Hat naptári hónapon túli bejelentés esetén a szavatossági jog nem érvényesíthető.

7.6. A fogyasztói kifogásról az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel. A szavatossági ügyintézésnél az Eladó törekszik a bejelentést követő 15. napig az ügy elintézésére.

7.9. Az ÁSZF-ben nem szabályozott szavatossági igényekkel kapcsolatos kérdésekre a Magyar Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. (2013. évi V. tv. (Ptk.) 157.§-178.§)

 

 1. Tulajdonjog:

Az Eladó által kínált bármilyen Termék tulajdonjoga csak akkor száll át a Vevőre, ha a Vevő annak vételárát teljesen kifizette az Eladó részére.

 

 1. Felelősség korlátozása:

9.1. Az Eladó semmilyen körülmények között, semmilyen fél felé nem vállal felelősséget a jelen Honlap használatából eredő, vagy azzal összefüggésbe hozható, vagy bármely egyéb anyag, információ, termék vagy szolgáltatás használatából, letöltéséből vagy eléréséből adódó közvetlen, közvetett, véletlen, különleges következmény, vagy egyéb kárért. Ideértve értékhatár nélkül bármilyen elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadását, programok, egyéb adatok elvesztését, még akkor sem, ha az Eladó figyelmét kifejezetten fel is hívták az ilyen károk felmerülésének lehetőségére. A felelősségvállalás fenti korlátozása minden eshetőségre vonatkozik, akár szerződés, szavatosság, szerződésen kívüli károkozás vagy más jogalap alapján keletkezett követelésre.

9.2. Az Eladó nem felelős a késedelemért vagy a teljesítésének meghiúsulásáért, amennyiben a késedelem vagy a teljesítés meghiúsulása az ő érdekkörén kívülálló okból következett be, illetve az neki nem felróható okból történt, ide értve a vis maior esetét is.

9.3. Az Eladó nem vállal felelősséget a termék használatából eredő személyi sérülésért.

 

 1. Elállás joga:

10.1. A távollévők között kötött szerződéseket szabályzó 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet alapján a Vevő a megrendelt Termékek kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül jogosult elállni a vásárlási szándékától. Ebben az esetben az Eladó köteles a termékért fizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek legkésőbb a termék visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a Vevőt terheli.

 

10.2. Elállási jog gyakorlásának menete:

Amennyiben a Vevő elállási jogával kíván élni, azt írásos formában, e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre, a vásárlás dátumára és feltüntetve számlaszámát. A Vevő elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül gyakorolhatja. A megrendelt terméket köteles visszajuttatni az Eladó címére. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a Vevőt terhelik. Amennyiben a Vevő a megvásárolt terméket utánvétellel küldi vissza az Eladó címére a visszaküldött csomagot az Eladó nem köteles átvenni, annak visszajuttatási költsége a Vevőt terheli. A nem rendeltetésszerűen használt termékre szavatossági kötelezettség nem vonatkozik, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése a Vevőt terhelik. Amennyiben a Vevő a megadott határidőn belül, jogszerűen élt elállási jogával, a termék visszaküldését követő 30 napon belül a termék vételárát a megadott számlaszámra az Eladó visszautalja.

 

 1. Adatvédelem:

11.1. Az Eladó a Vevő által közölt adatokat a megrendelés lebonyolítására, és a Vevővel fenntartott szerződéses kapcsolathoz használja fel.

11.2. A Vevő hozzájárul, hogy személyes adatait az Eladó harmadik fél (pl.: posta) részére átadja, amelynek közreműködésére a jelen szerződés teljesítéséhez szükség van. Az átadott adatok a szerződéshez szükséges mértékre korlátozódnak.

 

 1. Záró rendelkezések:

12.1. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

12.2. Az ÁSZF-ben szabályozott rendelkezések kötelező erővel bírnak minden Vevő vonatkozásában, továbbá a Vevők kijelentik, hogy az ÁSZF-et megismerték és az Eladótól megfelelő tájékoztatást kaptak.

 

 1. Irányadó jog:

A jelen ÁSZF-ben meghatározott jogügyletre a Magyar Köztársaság jogszabályai irányadók.